Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image

Werken in voltijd en deeltijd

Het percentage deeltijdmedewerkers is gelijk gebleven met vorig jaar, namelijk 44%. Nog steeds zien we dat meer vrouwen dan mannen in deeltijd werken. 67% van de vrouwen had in 2016 een contract van minder dan 36 uur per week, ook dit percentage is gelijk gebleven met 2015.


Responsive image

Levensloop-, ouderschaps- en vaderschapsverlof

Sinds 2014 zien we een lichte stijging van het vaderschapsverlof ontstaan. De afgelopen jaren hebben we een dalende lijn gezien in het gebruik van ouderschapsverlof, die ook in 2016 zichtbaar is. In het gebruik van de levensloopregeling is een daling te zien t.o.v. 2015, wat verklaard kan worden omdat de levensloopregeling niet meer bestaat.


Responsive imageResponsive image

Responsive imageResponsive image

Ziekteverzuim

De gemeente streeft al een aantal jaar naar een ziekteverzuimcijfer dat dicht bij de Verbaannorm ligt. Deze norm ligt voor 2016 op 3,6%. Het verzuimpercentage over 2016 ligt voor de Gemeente Nijmegen op 5,4%. Vanaf 2017 worden leidinggevenden actief geschoold om te gaan werken vanuit het gedragsmodel in verzuimbeheersing.


Responsive imageResponsive image

Vertrouwenspersonen

Bij de gemeente Nijmegen begeleiden interne vertrouwenspersonen de aanpak en preventie van ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Deze vertrouwenspersonen worden gefaciliteerd op het gebied van scholing, tijd en financiën. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, racisme en discriminatie, agressie en geweld. Het beleid waarop het werk van de vertrouwenspersonen is gebaseerd, is opgenomen in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen ligt in de lijn. Leidinggevenden zelf zijn verantwoordelijk voor goede omgangsvormen binnen hun eigen onderdeel of afdeling. In 2011 zijn alle vertrouwenspersonen gecertificeerd middels de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Sinds 2013 hebben we een team van 3 vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen worden benoemd door het College van B&W. De taken van de vertrouwenspersonen zijn: intake en begeleiding van meldingen, adviseren van de leidinggevenden, voorlichting en preventie, registratie en afleggen van verantwoording in het jaarverslag. Verdere informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op de interne site: iNsite.
 
Van een melding is sprake als een medewerker last ondervindt van ongewenst gedrag en hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon.

Deze meldingen variëren in zwaarte van een eenmalig overleg, tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. Van een klacht is pas sprake als er formeel een klacht wordt ingediend bij de VNG-klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen. In 2016 is sprake geweest van 30 meldingen bij de vertrouwenspersonen, t.o.v. 25 meldingen in 2015. In totaal komen we hierdoor iets hoger uit dan vorig jaar: 2,0 meldingen per 100 medewerkers.
 
Wat opvalt in de tabel is dat het aantal meldingen aan het toenemen is. De interpretatie van een laag of lager aantal meldingen bij de vertrouwenspersonen is altijd lastig. Het kan positief of negatief worden uitgelegd: medewerkers hebben weinig te melden of medewerkers durven weinig te melden. In dit geval is het lastig om hierover een uitspraak te doen. In 2016 betrof 30% (9) van de meldingen verstoorde arbeidsverhoudingen, 20% (6) had betrekking op intimidatie en in 20% (6) van de gevallen had de melding te maken met pesten. Daarnaast hadden 6 meldingen betrekking op andere zaken. In 39 gevallen is de melding door vrouwen gedaan en in 16 gevallen door mannen (bij enkele meldingen was een groep betrokken). 16 (53%) van de 30 meldingen hadden betrekking op een leidinggevende; bij de overige 47% betrof het een collega of privézaken.