Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image

Responsive imageResponsive image

Responsive image

Responsive imageResponsive image

Responsive imageResponsive image

Responsive imageResponsive image

Instroom, Uitstroom en Inhuur

In 2016 zijn er 123 medewerkers ingestroomd. Dit is een stijging ten opzichte van 2015, toen er nog 76 mensen instroomden. De instroom bestaat uiteraard uit mensen die aangenomen zijn op een vacature. Daarnaast gaat het ook om mensen die zijn aangenomen op vacatures die nog in 2015 gemeld zijn, mensen die – in het kader van ons inhuurbeleid – van inhuur zijn omgezet naar een vaste of tijdelijke aanstelling, en mensen die in het kader van de banenafspraken zijn ingestroomd. In 2016 stroomden veel jongeren in; 41% van het totaal aantal instromers was 29 jaar of jonger. Maar niet alleen het aantal jonge instromers is gegroeid, de instroom was in 2016 in alle leeftijdscategorieën hoger dan in 2015. Voornamelijk op de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en Zorg en Inkomen zien we een hoge instroom van nieuwe medewerkers. Daarnaast zien we een afname van het aantal inhuurmedewerkers en een toename van het aantal tijdelijke aanstellingen.

Een goede registratie van het aantal inhuurmedewerkers wordt steeds lastiger. Het financiële deel van de inhuur zegt meer, voor de details verwijzen we naar de Jaarreking. We zien een daling van €1,3 miljoen in de inhuur. Deels heeft dit te maken dat een aantal grote projecten (o.a. nieuwe stadsbrug en de dijkteruglegging) zijn afgerond, en anderzijds door het overgaan van de afdeling Werk naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Nadat de uitstroom twee jaar op rij is afgenomen, zien we in 2016 een stijging van de uitstroom. De medewerkers die zijn uitgestroomd naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) zijn hier niet in meegenomen. De cijfers in de tabel ‘uitstroom naar ontslagreden’ laten zien dat ontslag op eigen verzoek en uitstroom op basis van leeftijd (ouderdomspensioen) het meest voor komt. Daarnaast zien we ook een toename van de uitstroom n.a.v. einde van een tijdelijk dienstverband.Responsive imageResponsive image

Responsive image

Vacatures en sollicitanten

In 2016 waren er 151 vacatures, in 2015 waren er nog 182 vacatures. Wanneer er 2 mensen op 1 vacature zijn geplaatst, bijvoorbeeld in deeltijd, dan is dit geteld als 2 vacatures. De daling ten opzichte van de afgelopen twee jaar heeft o.a. te maken met de invoering van Oversteek. In juni 2016 zijn we, met 5 afdelingen en 1 bureau, hiermee gestart. Bij Oversteek vragen we werk uit in de vorm van een resultaatopdracht i.p.v. een vacature.

In 2016 zijn er totaal 29 matches geweest op Oversteek. Dit verklaart de terugloop van het aantal vacatures. In 2017 start de organisatie met Oversteek voor de hele organisatie. Meer over Oversteek lees je in het interview met Natasja van Huijstee. Het aantal sollicitanten is logischerwijs ook gedaald van 1504 in 2015 naar 1376 sollicitanten in 2016.


Responsive imageResponsive image

Doorstroom

De interne mobiliteit, de doorstroom naar een andere functie en/of een andere afdeling, is in 2016 gestegen ten op zichtte van 2015: 7,1% van de medewerkers is in 2016 doorgestroomd naar een andere functie. Dit is inclusief de resultaten van Oversteek (29 matches).

Het doorstroomcijfer is inclusief de intern geplaatste statushouders (voor het grootste deel herschikkers) die in de volgende tabel worden genoemd, en exclusief reorganisatie.


Responsive image

Statushouders en herschikkers

Statushouders zijn medewerkers die buiten hun eigen schuld hun functie kwijt zijn geraakt, door reorganisaties/bezuinigingen (zogenaamde herschikkers; deze vormen de grootste groep) of ziekte (WWAO-ers), en zich ‘tussen functies’ in bevinden. Gewoonlijk is dit tussen 0 en 3% van het personeelsbestand. Deze statushouders hebben binnen het Nijmeegse plaatsingsbeleid bij vacatures voorrang op andere interne kandidaten.

 In 2016 hebben in totaal 15 statushouders een nieuwe functie gevonden, waarvan 12 herschikkers, 1 WWAO-er en 2 transferkandidaten. Er zijn 11 nieuwe statushouders bijgekomen. Het totaal aantal statushouders is iets lager dan voorgaande jaren. Veel statushouders zijn geplaatst op een tijdelijke functie. Ze behouden dan hun status (dus blijven in de tabel meetellen), maar zijn wel aan het werk.